09103021500

سایر ابزار اندازه گیری برقی

ترتیب نمایش:

سایر ابزار اندازه گیری برقی

هیتر هوای گرم چیست ؟

یک واحد گرمایش محصور در محفظه ای که از آن هوای گرم در داخل ساختمان در مجاری توسط همرفت گرانشی یا توسط فن ها به گردش در می آید.

دسته‌بندی