09103021500

موردی برای نمایش وجود ندارد.

تجهیزات جانبی

ترتیب نمایش:

تجهیزات جانبی

 لیستی از تجهیزات جانبی و الکترودهای جانبی متداول برای این گروه تجهیزات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. الکترود pH: برای اندازه‌گیری مقدار pH آب یا محلول و اتصال به دستگاه برای نمایش مقدار pH.
  2. الکترود EC (هدایت الکتریکی) و TDS: برای اندازه‌گیری مقادیر هدایت الکتریکی و مواد محلول جامد (TDS) در آب و محلول‌ها.
  3. الکترود نمک (Salt): برای اندازه‌گیری مقادیر نمک محلول در آب.
  4. الکترود DO (اکسیژن حل شده): برای اندازه‌گیری مقدار اکسیژن حل شده در آب.
  5. الکترود O2 (اکسیژن محلول): برای اندازه‌گیری مقدار اکسیژن محلول در محیط‌ها و آب.
  6. الکترود C (دما): برای اندازه‌گیری مقدار دمای محلول .
  7. الکترود ORP (پتانسیل اکسیداسیون-احیای): برای اندازه‌گیری پتانسیل اکسیداسیون-احیای در آب و محلول‌ها.
  8. محلول های کالیبراسیون: برای کالیبره کردن دستگاه به‌منظور اندازه‌گیری دقیق‌تر.

دسته‌بندی