09103021500

گوس متر / آهنرباسنج

ترتیب نمایش:

گوس متر / آهنرباسنج


  1. EMF Tester (الکترومغناطیس فرکانس تستر): EMF Tester یا الکترومغناطیس فرکانس تستر یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری میدان‌های الکترومغناطیسی (EMF) در محیط‌های مختلف استفاده می‌شود. این میدان‌ها می‌توانند ناشی از امواج رادیویی، امواج موبایل، وای‌فای، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی که از ابزارهای الکتریکی و الکترونیکی تولید می‌شوند، باشند. EMF Tester به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی سطح اشعه الکترومغناطیسی و اطمینان از ایمنی محیط‌ها و افراد در برابر این امواج استفاده می‌شود.
  2. RF Tester (تستر امواج رادیویی): RF Tester یا تستر امواج رادیویی یک دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری و تست امواج رادیویی و امواج رادیوفرکانس استفاده می‌شود. این دستگاه معمولاً قابل‌حمل است و می‌تواند توان و فرکانس امواج رادیویی را اندازه‌گیری کند. RF Tester به‌عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری قدرت سیگنال‌ها، بررسی عملکرد تجهیزات ارتباطی مانند موبایل، رادیو، تلویزیون و سایر ابزارهای الکترونیکی استفاده می‌شود.
  3. آهنرباسنج (Magnetometer) : نیز یک نوع دستگاه اندازه‌گیری است که برای اندازه‌گیری و تشخیص میدان‌های مغناطیسی استفاده می‌شود. این دستگاه به‌صورت خاص برای اندازه‌گیری میدان‌های مغناطیسی مرتبط با محصولات و قطعات آهن و فلزات مختلف طراحی شده است.
    میدان‌های مغناطیسی می‌توانند به‌صورت طبیعی از جمله میدان‌های مغناطیسی زمین، آهن‌رباهای طبیعی، کانه‌های آهن و فلزات مختلف باشند. همچنین، میدان‌های مغناطیسی ناشی از تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی نیز می‌توانند توسط آهنرباسنج اندازه‌گیری شوند.
    آهنرباسنج‌ها معمولاً از تکنولوژی‌های مختلفی برای اندازه‌گیری میدان‌های مغناطیسی استفاده می‌کنند. این دستگاه‌ها می‌توانند به‌صورت آنالوگ یا دیجیتالی طراحی شوند و قابلیت اندازه‌گیری میدان‌های مغناطیسی به‌صورت یک بعدی یا سه بعدی را داشته باشند.
  4. Gauss Meter (گوس متر): Gauss Meter یا متر گوس یک نوع تستر مغناطیسی است که برای اندازه‌گیری شدت میدان مغناطیسی در اطراف اجسام و دستگاه‌ها استفاده می‌شود. این دستگاه می‌تواند میدان‌های مغناطیسی طبیعی یا میدان‌های ایجاد شده توسط محصولات الکترونیکی و مغناطیسی را اندازه‌گیری کند. گوس متر معمولاً برای کنترل کیفیت، تحقیقات علمی و اطمینان از ایمنی محیط‌ها از این نوع میدان‌ها استفاده می‌شود.

دسته‌بندی